EUNAVFOR

EU Naval Force - Somalia
Operation ATALANTA

FGS Brandenburg, flagship of European Union Naval Force Operation Atalanta.

April 17, 2014 - 14:52


join our newsletter